p-
  ph-
m-   / b-
 
地  t-
th-
n-  /  l- 
 
ts-
  tsh-
s-  
j-   
k- 
kh -
ng- g-
 
 
ø
h-    
 
     
  聲母系統表總發音
    註:以上的音符對應的漢字是傳統《十五音》(sp-ngóo-im)的十五個
    「字頭(jī-thâu。其中〈文〉、〈柳〉、〈語〉三個字頭各包攝兩個臺羅
  音」符,一個是濁音聲母b, l, g,只配非鼻音韻腹;一個是鼻音聲母,只
    配鼻音韻腹。
     
  《十五音》的傳統音序,以五字一句呼唸如下:
     
liú
pian  
kiû  
khì 
tē 
pho
thann 
tsing 
jp
sî 
ing 
bûn  
gí 
tshut 
hí
       
  以上「十五音」原是一首詩的前三句,本教材錄音CD附有本書作者所作「
  臺灣十五音歌」,末句綴以「臺灣十五音」,湊成四句,請參考學習。
   
  臺灣十五音歌